Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/17/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2002 r.
uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do Spółki Akcyjnej - Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Wschodniego
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) uchwala się , co następuje :

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę Nr 44/X Rady Gminy Miastkowo z dnia 26 kwietnia 1992 r. w sprawie przystąpienia do Spółki Akcyjnej – Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Wschodniego .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-01-03 08:22
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-01-03 08:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 240