Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/21/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 marca 2003 r.
odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r Nr 15, poz.139; Nr 111 , poz.1279; z 2000r Nr 12, poz.136; Nr 109, poz.1157; Nr 120, poz.1268; z 2001r Nr 5, poz.42; Nr 14, poz.124; Nr 100, poz.1085; Nr 115, poz.1229; Nr 154, poz.1804; z 2002r Nr 25, poz.253; Nr 113 poz.984) uchwala się , co następuje :

§ 1

Odstępuje się od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na gruntach wsi Miastkowo i Rydzewo w przedmiocie wyznaczenia terenu pod zabudowę zagrodową, zainicjowanego uchwałą Nr 147/XXXI/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 kwietnia 2002 roku .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-03-17 08:36
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-03-17 08:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 243