Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/22/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 marca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999r Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz. 1279 z 2000r Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001r Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804, z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 113 poz.984), uchwala się , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/8/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2002 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 dodaje się ust.1 w brzmieniu:
„ 1. Z zasięgu opracowania wyłącza się tereny, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone po 1 stycznia 1995r:
1/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – zmiana obejmuje tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Zaruzie (uchwała Nr 103/XVI/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 30 grudnia 1996r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr1, poz.10z 24 stycznia 1997r.) w granicach terenu określonego na załączniku graficznym;
2/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – zmiana obejmuje gminne wysypisko odpadów komunalnych na terenie gruntów wsi Czartoria (uchwała Nr 148/XXXV/98 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 18 marca 1998r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 3, poz.31 z 21 kwietnia 1998r.) w granicach terenu określonego na załączniku graficznym;
3/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – zmiana obejmuje teren we wsi Miastkowo – rozszerzenie terenu urządzeń z zakresu obsługi technicznej motoryzacji oraz dopuszczenie funkcji usługowej i mieszkaniowej (uchwała Nr 30/VII/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 28 kwietnia 1999r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 20, poz.319 z 14 czerwca 1999r.) w granicach terenu określonego na załączniku graficznym;
4/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – zmiana obejmuje wieś Drogoszewo – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego (uchwała Nr 41/IX/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 33, poz.528 z 14 października 1999r.) w granicach terenu określonego na załączniku graficznym;
5/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – zmiana obejmuje wieś Miastkowo – tereny zabudowy zagrodowej (uchwała Nr 77/XIII/2000 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 24 lutego 2000r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 9, poz.78 z 22 marca 2000r.) w granicach terenu określonego na załączniku graficznym;
6/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Rydzewo (uchwała Nr 99/XIX/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 października 2000r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w części dotyczącej wsi Rydzewo – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz.412 z 30 października 2000r.) w granicach terenu określonego na załączniku graficznym”;
2. w § 2 dodaje się ust.2 w brzmieniu:
„2. Z zasięgu opracowania wyłącza się tereny, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są w trakcie opracowania na podstawie:
1/ Uchwały Nr 148/XXXI/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 kwietnia 2002r. dotyczącej wyznaczenia terenu pod rozbudowę istniejącego wysypiska śmieci oraz komunalne urządzenia z zakresu usuwania i utylizacji odpadów w granicach terenu określonego na załączniku graficznym;
3. w § 2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
„3.Zasięg planu określony jest w załączniku graficznym do uchwały”.
4. w § 2 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
„4. Rysunki planu sporządzone będą w zależności od potrzeb merytorycznych w skali od 1:1000 do 1:10 000”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-03-19 10:13
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-03-19 10:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 333