Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIX/154/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
realizacji projektu ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo’’ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Gmina Miastkowo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i przeznacza
na realizację tegoż projektu w 2010 r. środki finansowe jako wkład własny w wysokości 15.456,00 zł.

§ 2.

W celu realizacji projektu w imieniu Gminy Miastkowo działania będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-07-06 14:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-07-06 14:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221