Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/26/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 marca 2003 r.
budżetu gminy na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806) oraz art.116, art.122, art.124, art.128 ust. 2 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 6.474.684 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 6.864.684 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości – 390.000 zł , stanowią następujące przychody :
1/ Nadwyżka z lat ubiegłych – 390.000 zł ;

§ 2

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środków na ich realizację , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 285.356 zł w tym dotacja z budżetu w kwocie 14.500 zł , wydatków zakładów w kwocie 285.356 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie 0 zł, oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11.838 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 94.583 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.

§ 7

Dochody w kwocie 27.673 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ( za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Objaśnienie do budżetu 248,5 KB 68
file typ Załącznik 1 63,5 KB 60
file typ Załącznik 2 119 KB 64
file typ Załącznik 3 30,5 KB 72
file typ Załącznik 4 18,5 KB 67
file typ Załącznik 5 24 KB 66
file typ Załącznik 6 18 KB 61
file typ Załącznik 7 38 KB 67
file typ Załącznik 8 19 KB 65

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-03-17 09:40
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-03-17 09:49
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-03-17 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 262