Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/28/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 postanawia :

§ 1.

Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2.

Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży wraz z wyciągiem z protokołu sesji Rady Gminy dotyczącym rozpatrzenia sprawozdania i absolutorium.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-05-08 09:39
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-05-08 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 264