Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/29/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
protestu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej rozbudowy wysypiska śmieci we wsi Czartoria
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art.23 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r., Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112) i art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.78, z 1997r. Nr 60, poz.370, Nr 80, poz.505, Nr 160, poz.1079, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 81, poz.875, Nr 100, poz.1085, z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Gminy Miastkowo po rozpatrzeniu pisemnego protestu, dotyczącego zmniejszenia wartości gruntów rolnych ze względu na bliskie sąsiedztwo wysypiska, wniesionego przez Pana Kazimierza Czartoryskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1.Odrzuca się w całości protest do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej rozbudowy wysypiska śmieci we wsi Czartoria, wniesiony przez Pana Kazimierza Czartoryskiego zam.Olsztyn ul.Barczewskiego 26/23.

2. Ustosunkowując się do wniesionego protestu Rada Gminy uznała, że rozbudowa i modernizacja wysypiska, zgodnie z ustaleniami projektu planu nie powinna stwarzać zagrożenia dla środowiska i tym samym nie wpłynie na obniżenie wartości gruntów rolnych położonych w sąsiedztwie, w tym również działki rolnej będącej współwłasnością Pana Kazimierza Czartoryskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-05-07 11:40
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-05-07 11:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 263