Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerV/30/03
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data30-04-2003
W sprawiezatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w części dotyczącej wysypiska odpadów we wsi Czartoria

Treść
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art.8 ust.1 i 2, art.10 ust.1, 2, 5, 6, 8, art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r., Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112) i art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.78, z 1997r. Nr 60, poz.370, Nr 80, poz.505, Nr 160, poz.1079, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 81, poz.875, Nr 100, poz.1085, z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Gimny na wniosek Zarządu Gminy uchwala miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w części dotyczącej wysypiska odpadów we wsi Czartoria zwanego dalej planem:


ROZDZIAŁ I – USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

Plan obejmuje obszar o powierzchni 11,40 ha, położony w obrębie wsi Czartoria, którego granice wyznaczają:

1) od strony północnej – droga gminna i grunty rolne;
2) od strony wschodniej – istniejące wysypisko odpadów;
3) z pozostałych stron – grunty rolne.

§ 2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:

1) stworzenie podstaw do realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej;
2) ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi.

§ 3.

Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny pod rozbudowę istniejącego, będącego w końcowej fazie eksploatacji wysypiska odpadów oznaczony na rysunku planu symbolami NUw;
2) teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem KD.

§ 4.

Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania;
2) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) zasady obsługi komunikacyjnej;
4) strefa techniczna linii elektroenergetycznej 15 kV.

§ 5.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:
1) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek na mapie stanowiącej załącznik do Uchwały;
2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
3) strefie technicznej – należy przez to rozumieć pas terenu w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa.


ROZDZIAŁ II – USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6.

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 NUw o powierzchni 8,68 ha i 2 NUw o powierzchni 2,44 ha z przeznaczeniem podstawowym pod wysypisko odpadów komunalnych.
2. Wydziela się teren o powierzchni 0,28 ha istniejącej drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD i adaptuje się jej przebieg oraz szerokość w istniejących liniach rozgraniczających.
3. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się nastepujące zasady zagospodarowania:
1) obowiązek zastosowania urządzeń technologicznych ograniczających uciążliwość do granicy terenu wysypiska;
2) obowiązek wykonania pasów zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10,0 m wokół terenu wysypiska oraz zagospodarowania wolnych terenów zielenią ochronną;
3) obowiązek wygrodzenia wysypiska ogrodzeniem trwałym, pełnym i niepalnym o wys. min. 2,0 m, z zaleceniem zachowania nastepujących linii ogrodzenia:
a) w odległości min. 10,0 m od istniejących linii rozgraniczających drogi gminnej oznaczonej symbolem KD;
b) zgodnie z liniami rozgraniczającymi od strony pozostałych dróg i gruntów rolnych;
c) poszerzenie w miejscach bram wjazdowych.
4) obowiązek zachowania strefy technicznej linii 15 kV o szerokości po 15,00 m (na stronę) od skrajnych przewodów z zaleceniem:
a) nie lokalizowania urządzeń i obiektów wysypiska;
b) zapewnienia dostepności do istniejącej linii służbom technicznym.
5) obowiązek zabezpieczenia środowiska geologicznego poprzez:
a) uszczelnienie dna i obwałowań komór wysypiska;
b) zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej wysypiska.
6) obowiązek zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem samozapłonu i wybuchu gazów;
7) obowiązek zainstalowania urządzeń kontrolujących oddziaływanie wysypiska na środowisko;
8) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń z zakresu usuwania i utylizacji odpadów oraz związanych z funkcjonowaniem wysypiska;
9) obowiązek pełnej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wysypiska poprzez zalesienie;
10) ustala się nastepujące zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) komunikacja zewnętrzna z istniejącej drogi gminnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD;
b) komunikacja wewnętrzna poprzez dojazdy gospodarcze o utwardzonej nawierzchni.
11) ustala się następujące zasady w zakresie uzbrojenia technicznego:
a) zaopatrzenia w wodę dla celów sanitarnych z własnego ujęcia;
b) zaopatrzenia w energię cieplną z kotłowni własnej na paliwo proekologiczne;
c) odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
d) zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejących urządzeń elektroenergetycznych i sieci na warunkach określonych przez dostawcę energii.
4. Ustala się zasady i wymagania dotyczące obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:
1) oświetlenie zewnetrzne terenu wysypiska przystosować do zaciemnienia i wygaszenia;
2) obowiązek zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem samozapłonu i wybuchu gazów.

§ 7.

1. Przeznacza się grunty na cele nierolnicze na potrzeby związane z realizacją komunalnego wysypiska odpadów, grunty rolne klasy R IVb o powierzchni 1,31 ha, położone w kompleksach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 NUw i 2 NUw w obrębie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 244, 245, 246 i 252, na które uzyskano zgodę Wojewody Podlaskiego Nr ŚR.V.77111-113/02 z dnia 28.11.2002 roku;
2. Wyraża się zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze na potrzeby związane z realizacją komunalnego wysypiska odpadów, grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego klas R V i R VI o łącznej powierzchni 9,77 ha, położone w kompleksach 1 NUw i 2 NUw, w tym:
1) klasy R V o pow. 5,89 ha w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 243, 244, 245, 246 i 252;
2) klasy R VI o pow. 3,88 ha w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 243, 244, 245, 246.


ROZDZIAŁ III – PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8.

Dla terenów objętych niniejszym planem opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości będzie wynosić 0% (słownie: zero procent).

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr 72/XVI Rady Gminy
Miastkowo z dnia 29 marca 1993 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj.Łomżyńskiego z 1993r. Nr 6, poz.26, z 1994r. Nr 6 poz.60, z 1997r. Nr 1, poz.10, z 1998r. Nr 3, poz.31, Dz.Urz. Woj.Podlaskiego z 1999r. Nr 20, poz.319, z 2000r. Nr 33, poz.528, z 2000r. Nr 9, poz.374, Nr 27, poz.412)

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
 

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-05-02 12:48
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-05-02 13:00

  Wyświetleń : 264

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo