Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/31/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838, Nr 86, poz.958, z 2001r. Nr 125, poz.1371, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz.804) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu, do kategorii dróg gminnych zostają zaliczone drogi – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr 160/XXXIV/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 12 września 2002 roku w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym na obszarze Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 19,5 KB 70

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-05-08 08:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-05-08 08:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-03-18 09:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 269