Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/33/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 , w związku z art.9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, z 2002 r. nr 41, poz. 364 ) uchwala się , co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr 15/XXXI/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 20, poz. 537). wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dodaje się ust.3 i 4 w brzmieniu :
„ 3. Do zadań Ośrodka w zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów należy prowadzenie Gminnego Centrum Informacji. Zadanie to obejmuje w szczególności :
1) prowadzenie punktu informacyjno – doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy , absolwentów , itp.;
2) szkolenie i kursy dla bezrobotnych.
4. Dyrektor Ośrodka może wydawać zaświadczenia dotyczące przebytych szkoleń i kursów”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-05-06 09:47
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-05-06 09:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251