Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/34/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
wynagrodzenia Wójta Gminy - Jerzego Wróblewskiego
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806) oraz § 3 pkt 1i 2 , § 6 ust 1, § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin , starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 33, poz. 264) uchwala się co następuje :

§ 1.

Ustala się Wójtowi Gminy wynagrodzenie miesięczne :
1) wynagrodzenie zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania w wysokości - 3.200 zł ;
2) stawka dodatku funkcyjnego 8 w wysokości – 1.000 zł ;
3) dodatek specjalny w wysokości – 936 zł ;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr I/7/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy – Jerzego Wróblewskiego .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 roku.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-05-05 11:31
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-05-05 11:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 236