Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/36/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 czerwca 2003 r.
zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.588, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co nastepuje:

§ 1.

1. zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 7.262 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 11.756 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4.494 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3:
4. po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 6.467.422 zł, a plan wydatków wynosi 6.857.422 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku polegających na zmniejszeniu środków określonych w pkt 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr V/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 22 KB 68
file typ Załącznik 2 22,5 KB 72
file typ Załącznik 3 34 KB 68
file typ Załącznik 4 24 KB 66

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-06-11 12:47
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-06-11 12:54
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-06-11 12:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231