Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/37/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2003 r.
współfinansowania inwestycji na drodze powiatowej Tarnowo – Kraska
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 111 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 , Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) uchwala się co następuje :

§ 1.

Udziela się pomocy finansowej Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 23394 Tarnowo – Kraska na odcinku o długości 2.00 km.

§ 2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 23394 Tarnowo – Kraska planowana jest do realizacji w ramach programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

§ 3.

Gmina Miastkowo zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie na rok 2004 kwoty w wysokości 200 tys. zł / słownie : dwieście tysięcy złotych / .

§ 4.

Zakres zadania oraz warunki jego realizacji określi porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego .

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-07-03 09:31
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-07-03 09:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233