Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXX/156/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 września 2010 r.
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 234 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje Wójt przy pomocy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
  2. Projekt budżetu opracowywany jest na podstawie: 1) istniejącego stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf wynagrodzeń i pochodnych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowanego; 2) przewidywanego na rok budżetowy poziomu inflacji i przewidywanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń w założeniach budżetu państwa; 3) informacji o planowanych kwotach dotacji i subwencji z budżetu państwa do przekazania gminie w planowanym roku budżetowym; 4) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w roku poprzedzającym planowany rok budżetowy.
  3. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej gminy: 1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości i przekazania ich skarbnikowi gminy w terminie do dnia 10 października roku poprzedzającego planowany rok budżetowy; 2) radni, sołtysi mają prawo składać do skarbnika gminy wnioski dotyczące budżetu roku przyszłego w terminie do dnia 10 października.
  4. Skarbnik gminy po konsultacji z Wójtem w oparciu o otrzymane materiały i wnioski, a także o obliczone szacunkowe kwoty dochodów własnych, jak również wstępne kwoty dotacji i subwencji opracowuje projekt uchwały budżetowej w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział, paragraf wraz z uzasadnieniem i załącznikami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych i przekazuje Wójtowi Gminy.
 
§ 2.
 
Wójt Gminy zatwierdza otrzymane materiały i przyjmuje w formie zarządzenia w sprawie projektu budżetu i przedkłada go łącznie z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 
§ 3.
 
  1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami do zaopiniowania stałym komisjom rady.
  2. Komisje rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej.
  3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.
  4. Opinie komisji przedstawiane są Wójtowi, który w terminie 7 dni nanosi poprawki i przedkłada Radzie Gminy skorygowany projekt uchwały budżetowej.
  5. Nie uwzględnione w projekcie budżetu wnioski oraz wprowadzone autopoprawki Wójta wymagają uzasadnienia.
 
§ 4.
 
Przewodniczący Rady zwołuje sesję budżetową w terminie umożliwiającym uchwalenie budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.
 
§ 5.
 
Porządek sesji budżetowej winien zawierać:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej;
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków komisji;
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i przegłosowanie zmian zaproponowanych przez komisję;
6) głosowanie nad całością projektu uchwały budżetowej.
 
§ 6.
 
Traci moc uchwała Nr XII/73/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
§ 7.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 07:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 07:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 283