Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXX/159/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 września 2010 r.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,  poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla:
1)  logopedy – 24 godziny;
2)  pedagoga – 24 godziny;
3)  psychologa – 24 godziny;
4)  doradcy zawodowego – 24 godziny.
 
§ 2.
 
 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nieprzekraczająca w ramach łącznego wymiaru pełnego etatu ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 1 wylicza się według następującego wzoru:
  W= (x1 + x2 + …xn) : [ (x1 : y1) + (x2 : y2) + …. + (xn : yn) ]
  gdzie: W - oznacza łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
  x1, x2, … xn – oznacza ilość godzin przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły;
  y1, y2, … yn – oznacza tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określoną w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i § 1 niniejszej Uchwały.
 3. Uzyskany wynik z obliczeń, o których mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnych godzin
  w ten sposób, że wynik poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 4. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych, a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
 
Traci moc Uchwała Nr XVI/92/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216