Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXX/162/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 września 2010 r.
wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia
Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się, że samorządowe jednostki budżetowe  tj. Szkoła Podstawowa w Miastkowie, Szkoła Podstawowa w Rydzewie oraz Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie utworzą wydzielone rachunki dochodów, na których gromadzić będą dochody z następujących źródeł:
1) wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej;
2)  opłaty z tytułu wynajmu obiektów, pomieszczeń i urządzeń placówek oświatowych;
3)  z opłat za korzystanie z pomocy dydaktycznych;
4)  ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
5)  z odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów;
6)  z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej.
 
§ 2.
 
1. Dochody jednostek wymienionych w § 1 mogą być przeznaczone na:
1)  zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej;
2)  opłacanie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej:
- zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu na wyposażenie kuchni i stołówki,
- przeprowadzanie drobnych napraw sprzętu będącego na wyposażeniu kuchni;
3)  zakup pomocy szkolnych, materiałów i środków czystości niezbędnych do funkcjonowania jednostki budżetowej;
4)  organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych z młodzieżą szkolną;
5)  pokrycie kosztów przejazdu i posiłków młodzieży biorącej udział w rozgrywkach sportowych, olimpiadach i imprezach kulturalnych;
6)  zakup nagród konkursowych i nagród dla wyróżniających się uczniów;
7)  cele wskazane przez darczyńców.
2. Dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
 
§ 3.
 
Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów pozostają
w dyspozycji kierownika właściwej samorządowej jednostki budżetowej.
 
§ 4.
  1. Podstawą gospodarowania środkami finansowymi z dochodów jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki, sporządzony przez kierownika jednostki.
  2. Plany sporządza się w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział, paragraf.
  3. Projekt planu dochodów kierownik samorządowej jednostki budżetowej przedkłada Skarbnikowi Gminy do ujęcia w projekcie budżetu, a po uchwaleniu budżetu, zatwierdza jako wiążący do realizacji.
  4. Zmiany w planie finansowym mogą być dokonywane w szczegółowości określonej w pkt 2.
  5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów sporządza kierownik samorządowej jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
 
§ 5.
 
Samorządowa jednostka budżetowa może posiadać tylko jeden wydzielony rachunek dochodów.
 
§ 6.
 
Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy w terminie do 5 stycznia następnego roku.
 
§ 7.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235