Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/40/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2003 r.
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących nadania nazw ulicom
Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717) oraz § 1ust.2 pkt 6 uchwały Nr 91/XXIII/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 29 sierpnia 1996 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy uchwala się , co następuje :

§ 1.

W terminie do dnia 31 października 2003 roku przeprowadzić konsultację z mieszkańcami wsi Rydzewo, Drogoszewo , Miastkowo w celu zebrania opinii dotyczącej nadania nazw ulicom w tych miejscowościach .

§ 2.

W konsultacjach podmioty wymienione w § 1 wypowiedzą swoje opinie co do nadania nazw ulicom w swoich miejscowościach w formie uchwały zebrania wiejskiego .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-09-30 09:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-09-30 09:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253