Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/41/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się , co następuje :

§ 1.

W statutach sołectw , stanowiących załączniki Nr 1 – 23 do uchwały Nr 79/XXI/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw, wprowadza się nastepujace zmiany :
1) w § 17 w ust.1 skreśla się pkt 3 , a pkt 4 otrzymuje nr 3 ;
2) w § 19 pkt 5 wyrazy ,,Zarządowi Gminy “ zastępuje się wyrazami ,,Wójtowi”;
3) w § 22 w ust.2 wyrazy ,,Zarząd Gminy” zastępuje się wyrazami ,,Wójt w drodzenia zarządzenia” ;
4) w § 29 w ust.2 wyrazy ,,Zarządowi Gminy” zastępuje się wyrazami ,,Wójtowi”;
5) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31.1. Kontrolę działalności Sołectwa sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
2. Bieżący nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy.
3. Bieżącą kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje skarbnik gminy”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-10-01 10:25
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-10-01 10:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 258