Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/42/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2003 r.
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2000 r. Nr 46, poz 543, z 2001 r. Nr 129, poz 1447, Nr 154, poz 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984 , Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153 , poz 1271 , Nr 200 , poz.1682, Nr 240, poz. 2058 z 2003 r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721 ) uchwala się , co następuje :

§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż działki gruntu o powierzchni 3250 m2 , położonej w Miastkowie przy ulicy Cendrowizna , oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1205, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta Kw 27 418.

§ 2.

Zbycie nieruchomości o której mowa w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, na rzecz Pana Andrzeja Ustaszewskiego syna Mariana zamieszkałego Miastkowo ul. Cendrowizna 1 za cenę 13. 860 zł ( słownie złotych: trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt ) zgodnie z operatem szacunkowym. Zbywana nieruchomość jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , stanowiącej własność w/w.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-09-25 11:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-09-25 11:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223