Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXI/163/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
udzielenia pomocy finansowej Miastu Bogatynia
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Udziela się z budżetu Gminy Miastkowo pomocy finansowej Miastu Bogatynia z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury technicznej po powodzi.
 
§ 2.
 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 
§ 3.
 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miastkowo i Miastem Bogatynia.
 
§ 4.
 
Do zawarcia umowy, o której mowa w § 3 upoważnia się Wójta Gminy Miastkowo.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 11:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 11:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228