Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXI/166/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy w formie uchwały w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
 
§ 2.
 
W konsultacjach, o których mowa w §1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Miastkowo, zwane dalej "organizacjami".
 
§ 3.
 
Celem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie od uprawnionych organizacji opinii i uwag do projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy.
 
§ 4.
 
 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.
 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust.1, powinno określać:
  1) przedmiot i cel konsultacji;
  2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni;
  3) sposób przeprowadzenia konsultacji;
  4) komórkę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
 
§ 5.
 
 1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy.
 2. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy z zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w szczególności: datę spotkania, wykaz osób uczestniczących, podmiot konsultacji oraz ich wyniki.
 3. O wyborze sposobu przeprowadzenia konsultacji decyduje Wójt.
 
§ 6.
 
 1. Informację o poddaniu projektu uchwały Rady Gminy pod konsultacje oraz o sposobie i terminie ich przeprowadzenia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 2. Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w Urzędzie Gminy Miastkowo.
 
§ 7.
 
 1. Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały na piśmie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługujacego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
 
§ 8.
 
 1. Z przebiegu konsultacji sporządza sie informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik. Informacje zatwierdzoną przez Wójta, dołącza się do projektu uchwały w celu przedłożenia pod obrady Rady Gminy.
 2. Informację o wynikach konsultacji poddaje sie niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 6 ust. 1 uchwały.
 
§ 9.
 
 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
 2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
 
§ 10.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 12:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 12:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241