Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXI/167/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla:
a) logopedy – 24 godziny,
b) pedagoga – 24 godziny,
c) psychologa – 24 godziny,
d) doradcy zawodowego – 24 godziny.
 
§ 2.
 
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nieprzekraczająca w ramach łącznego wymiaru pełnego etatu ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 1 wylicza się według następującego wzoru:
 
W= (x1 + x2 + … xn ) : [ (x1 : y1 ) + (x2 : y2 ) + …. + (xn : yn ) ]
 
gdzie: W - oznacza łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
 
x1 , x2 , … xn – oznacza ilość godzin przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły;
 
y1 , y2 , … yn – oznacza tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określoną w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i § 1 niniejszej Uchwały.
 
3. Uzyskany wynik z obliczeń, o których mowa w ust.1 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wynik poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
 
Tracą moc Uchwały:
- uchwała Nr XVI/92/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo;
- uchwała Nr XXX/159/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
 

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 12:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 12:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213