Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/44/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2003 r.
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo do roku 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.588, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Miastkowo do roku 2010 stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Środki finansowe na realizację Strategii określane będą corocznie w wysokości ustalanej budżetami gminy w drodze odrębnych uchwał;
2. Na sfinansowanie prac związanych z realizacją Strategii winno się aktywnie poszukiwać środków pozabudżetowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Profil Miastkowa 218,09 KB 318
file typ Strategia 684,69 KB 348

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-09-25 10:50
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-09-25 10:57
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-09-25 10:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 452