Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXI/169/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 - 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) art.14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjmuje się aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 - 2013 stanowiącą załącznik do uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 13:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 13:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-11-12 13:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223