Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXI/170/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Gminy Miastkowo uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miastkowo w wysokości:
1) 15,00 zł za godzinę udziału w działaniach ratowniczych;
2) 10,00 zł za godzinę udziału w szkoleniu.
 
§ 2.
 
Ekwiwalent, o którym mowa w § 1, wypłacany jest z budżetu gminy.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Nadrowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 13:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 13:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 264