Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/46/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2003 r.
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2004
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) w związku z art.6,ust.3ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431,z1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. (M.P. Nr 49, poz.771), 34,57 zł. za 1q do kwoty 30,00 zł. za 1q, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2004 roku na obszarze gminy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-22 08:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-22 08:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235