Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/47/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2003 r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840) uchwala się co następuje :

§ 1.

Uchwala się nastepujęce stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1) od 1m2 powierzchni gruntów ;
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej,bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,35 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodno- retencyjne lub elektrowni wodnych -
3,41 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,07 zł.
2) od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej;
a) mieszkalnych - 0,30 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 10,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,10 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 2,90 zł.

3) od budowli;
a) służących zaopatrzeniu wsi w wodę- 1%
wartości określonej na podstawie art.4 ust.1
pkt3 i ust.3 -7,
b) pozostałych- 2% wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-18 12:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-18 13:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 236