Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/48/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2003 r.
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.19 pkt 1 lit.a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840) uchwala się co następuje :

§ 1.

Stawki dzienne opłaty targowej przy sprzedaży artykułów przemysłowych i pochodzenia rolniczego od osób fizycznych , osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:
1) przy sprzedaży z ręki , kosza,wiadra, skrzynki – 3,00 zł;
2) przy sprzedaży ze stołu, straganu, łóżka polowego – 5,00 zł;
3) przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego- 10,00 zł;
4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego – 20,00 zł.

§ 2.

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3.

1. Zrządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej są pracownicy Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-22 08:39
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-22 08:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222