Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/49/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2003 r.
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok
Na podstawie art. 18 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1)od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznire - 700 zł,
c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 770 zł.

2)od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości osi i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) dwie osie, od 12 ton włącznie do poniżej 15 ton- 780 zł,
b) dwie osie, od 15 ton włącznie i więcej - 1260 zł,
c) trzy osie, od 12 ton włącznie do poniżej 23 ton - 1020 zł.,
d) trzy osie, od 23 ton włącznie i więcej - 1580 zł,
e) cztery osie i więcej, od 12 ton włącznie do poniżej 29 ton - 1660 zł,
f) cztery osie i więcej, od 29 ton włącznie i więcej -2452,80 zł.

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1200 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1300 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1400 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości osi i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) dwie osie od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton - 1030 zł,
b) dwie osie od 31 ton włącznie i więcej - 1937,76 zł,
c)trzy osie od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton - 1722,97 zł,
d) trzy osie od 40 ton włącznie i więcej - 2548,65 zł.

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8, pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną mase całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1100 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem sinikowymposiadają iliść osi i dopuszczalną masę całkowitą:
a) jedna oś, od 12 ton do poniżej 25 ton - 600 zł,
b) jedna oś, od 25 ton i więcej - 700 zł,
c) dwie osie od 12 ton do poniżej 33 ton- 850 zł,
d) dwie osie od 33 ton do poniżej 38 ton - 1291,07 zł,
e) dwie osie, od 38 ton i więcej - 1699,87 zł,
f) trzy osie od 12 ton i więcej - 1280,68 zł.

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 900 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1100 zł.

2. Stawki podatku ustalone w ust 1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-22 08:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-22 08:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218