Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/50/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2003 r.
nadania nazw ulic we wsi Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1 Nadaje się nazwę ulicy Łomżyńska dla drogi krajowej o numerze ewidencyjnym 61
2. Nadaje się nazwę ulicy Czartoryjska dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 341 (od skrzyżowania z ulicą Łomżyńską w kierunku wsi Czartoria).
3. Nadaje się nazwę ulicy Rybacka dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 342 (od skrzyżowania z ulicą Łomżyńską w kierunku wsi Rybaki).
4. Nadaje się nazwę ulicy Cmentarna dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105880 B (od skrzyżowania z ulicą Łomżyńską).
5. Nadaje się nazwę ulicy Długa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105886 B (od ulicy Łomżyńskiej do ulicy Kacpra Wielocha).
6. Nadaje się nazwę ulicy Kacpra Wielocha dla części drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105886 B.
7. Nadaje się nazwę ulicy Krótka dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105889 B (od ulicy Długiej do ulicy Cmentarnej).
8. Nadaje się nazwę ulicy Boczna dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 170/24 i 170/16 (pętla od ulicy Krótkiej do ulicy Krótkiej).
9. Nadaje się nazwę ulicy Poświątne dla części drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105890 B (od skrzyżowania z ulicą Łomżyńską).
10. Nadaje się nazwę ulicy Różana dla części drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105887 B (od ulicy Łomżyńskiej do ulicy Świerkowej).
11. Nadaje się nazwę ulicy Kurpiowska dla części drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105887 B(od ulicy Różanej do ulicy Warszawskiej).
12. Nadaje się nazwę ulicy Świerkowa dla części drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 398 (od skrzyżowania z ulicą Warszawską w kierunku wsi Zaruzie).
13. Nadaje się nazwę ulicy Spokojna dla części drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105888 B (od skrzyżowania z ulicą Swierkową do ulicy Kurpiowskiej).
14. Nadaje się nazwę ulicy Wąska dla części drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105888 B (od skrzyżowania z ulicą Spokojną do ulicy Warszawskiej).
15. Nadaje się nazwę ulicy Warszawska dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 398 (od skrzyżowania z ulicą Cendrowizna w kierunku wsi Łubia).
16. Nadaje się nazwę ulicy Sportowa dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 1208 (od skrzyżowania z ulicą Warszawską do ulicy Cendrowizna).
17. Nadaje się nazwę ulicy Szeroka dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 1206 (od skrzyżowania z ulicą Cedrowizna).
18. Nadaje się nazwę ulicy Miła dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 1209
(od skrzyżowania z ulicą Cendrowizna).
19. Nadaje się nazwę ulicy Cendrowizna dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 394 ( od rzeki Bździążek w kierunku wsi Tarnowo).
20. Nadaje się nazwę ulicy Nowogrodzka dla drogi wojewódzkiej o numerze ewidencyjnym 649 ( od ulicy Łomżyńskiej w kierunku wsi Korytki Leśne) oraz część drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 397 ( od ulicy Łomżyńskiej do granicy wsi Miastkowo w kierunku wsi Łuby Kurki).
21. Nadaje się nazwę ulicy Nowa dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 394
(od ulicy Łomżyńskiej do rzeki Bździążek).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-22 09:43
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-22 09:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238