Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/4/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 grudnia 2010 r.
powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Komisję Budżetową Rady Gminy oraz wybiera w skład Komisji następujących radnych:
1) Szczepana Stanisława Stefańskiego;
2) Katarzynę Chojnowską;
3) Stefana Grabowskiego;
4) Przemysława Rogula:
5) Danutę Pawelczyk.
 
§ 2.
 
Do zadań Komisji Budżetowej należą sprawy z zakresu:
1) projektu budżetu oraz zmian budżetowych;
2) sprawozdań oraz uchwał pociągających za sobą skutki finansowe;
3) uchwał dotyczących gospodarki mieniem komunalnym.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-12-06 15:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-12-06 15:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239