Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/52/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2003 r.
nadania nazw ulic we wsi Rydzewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1 Nadaje się nazwę ulicy Mazurska dla drogi krajowej o numerze ewidencyjnym 61.
2. Nadaje saię nazwę ulicy Wesoła dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105878 B (od ulicy Mazurskiej w kierunku wsi Nowosiedliny).
3. Nadaje się nazwę ulicy Lipowa dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 398 (od ulicy Mazurskiej w kierunku wsi Kuleszka).
4. Nadaje się nazwę ulicy Piękna dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 423
(od ulicy Mazurskiej w kierunku wsi Drogoszewo).
5. Nadaje się nazwę ulicy Sportowa dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 350
(od ulicy Mazurskiej).
6. Nadaje się nazwę ulicy Krótka dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 347
(od ulicy Mazurskiej).
7. Nadaje się nazwę ulicy Wąska dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 296
(od ulicy Mazurskiej)
8. Nadaje się nazwę ulicy Łąkowa dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 253
(od ulicy Mazurskiej).
9. Nadaje się nazwę ulicy Piaskowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105893 B (od ulicy Mazurskiej do ulicy Ogrodowej).
10. Nadaje się nazwę ulicy Kościelna dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105895 B (od ulicy Mazurskiej do ulicy Ogrodowej)
11. Nadaje się nazwę ulicy Długa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym
105896 B (od ulicy Lipowej do ulicy Piaskowej).
12. Nadaje się nazwę ulicy Spokojna dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105894 B (od ulicy Piaskowej do ulicy Kościelnej).
13. Nadaje się nazwę ulicy Ogrodowa dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 136 (od ulicy Lipowej).
14. Nadaje się nazwę ulicy Nowa dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 196/2, 197/13, 197/16, 197/19, 197/22 (od ulicy Lipowej).
15. Nadaje się nazwę ulicy Leśna dlla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 254
(od ulicy Granicznej do ulicy Łąkowej).
16. Nadaje się nazwę ulicy Graniczna dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 567 (od ulicy Mazurskiej)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-22 12:53
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-22 13:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 275