Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
  1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.
 
§ 4.
 
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 97,68 KB 80

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-05 15:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-05 15:24
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-01-05 15:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216