Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 72.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 72.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 2.351.444 zł.
 
§ 2.
 
1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 42.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 42.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 14.119.357 zł, w tym;
- dochody bieżące - 13.623.806 zł,
- dochody majątkowe - 495.551 zł.
5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18.394.992 zł, w tym;
- wydatki bieżące - 12.179.887 zł,
- wydatki majątkowe - 6.215.105 zł.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 64,82 KB 65

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-01-07 09:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220