Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/10/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Miastkowo
Na podstawie art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 , Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 130, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Tworzy się punkty przedszkolne na terenie gminy Miastkowo:
1) Punkt Przedszkolny w Miastkowie;
2) Punkt Przedszkolny w Rydzewie;
3) Punkt Przedszkolny w Drogoszewie.
 
§ 2.
 
Punkty przedszkolne funkcjonować będą w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację projektu
"Przedszkola w Gminie Miastkowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
§ 3.
 
Punkty przedszkolne będą funkcjonować od 1 stycznia 2011 r. do 10 lutego 2012 r.
 
§ 4.
 
Organizację punktów przedszkolnych wymienionych w § 1 określa załącznik do uchwały.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikiem 75,28 KB 95

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-01-07 09:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230