Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 16, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwala się Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na rok 2011, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikiem 67,94 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-01-07 09:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220