Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży wyznacza się
Pana Henryka Rupacza.
 
§ 2.
 
Traci moc uchwała Nr III/9/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193