Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/56/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2003 r.
sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Korytki Leśne.
Na podstawie art.14 ust.1, 2, 3, i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Korytki Leśne zgodnie “ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr 67/XI/99 z dnia 9 grudnia 1999 roku.

§ 2.

Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1:10 000 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Zakres ustaleń planu miejscowego obejmował będzie ustalenie zawarte w art.15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.

Plan sporządzony będzie w skalach:
1) 1: 1 000 dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie;
2) 1: 5 000 dla terenów preferowanych do zalesienia, uprawy rolne bez prawa zabudowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-01-07 11:33
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-01-07 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233