Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/59/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2003 r.
zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.588, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 68, poz.634, Nr 96, poz. 874) uchwala się co następuje :

§ 1.

1.Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 72.305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 72.305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 70.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 70.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6;
6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 6.536.949 zł ;
7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 6.926.949 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok polegajacych na zwiększeniu przychodów określonych w pkt 2 oraz zmianie treści pkt 3 i 4, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 35 KB 69
file typ Załącznik 2 37 KB 76
file typ Załącznik 3 34 KB 74
file typ Załącznik 4 35,5 KB 63
file typ Załącznik 5 37,5 KB 71
file typ Załącznik 6 41,5 KB 78
file typ Załącznik 7 34 KB 69

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-01-07 11:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-01-07 12:05
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-01-07 12:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223