Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/60/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
zmieniająca uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/47/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 grudnia 2003 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 skreśla się lit.b, a lit. c otrzymuje oznaczenie b;
2) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 zł”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-23 10:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-23 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241