Rada Gminy Uchwały

Uchwały



UCHWAŁA NR IV/15/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2011 r.
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2016
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018 otrzymuje brzmienie
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018 otrzymuje brzmienie
określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 4.
 
Objaśnienia wprowadzonych zmian, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 1 - 3 91,77 KB 77

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 13:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 13:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-05 13:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219