Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/61/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
zmieniająca uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/48/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, § 3, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Miastkowo - inspektora d.s. rolnictwa i ochrony środowiska i inspektora d.s. wymiaru zobowiązań pieniężnych”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-23 10:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-23 10:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251