Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/16/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2011 r.
zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 9.513 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 9.513 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 1.949.201 zł.
 
§ 2.
 
 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 510.892 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 420.276 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 59.106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 59.106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy z kwoty 4.060.421 zł na kwotę 3.496.336 zł, którego źródłem pokrycia będzie: kredyt w kwocie 400.000 zł; wolne środki w kwocie 2.136.000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 960.336 zł.
 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 7. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.
 8. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 12.993.528 zł, w tym;
  - dochody bieżące – 12.533.749 zł,
  - dochody majątkowe – 459.779 zł.
 9. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16.489.864 zł, w tym;
  - wydatki bieżące – 11.301.994 zł,
  - wydatki majątkowe – 5.187.870 zł.
 
§ 3.
 
Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
 
Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci przyjmują kształt zgodny z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 1 - 11 102,8 KB 80

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 13:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 13:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-05 14:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227