Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/24/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2011 r.
przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przekazuje dla powiatu suwalskiego do prowadzenia zadanie publiczne w zakresie zapewnienia całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o którym mowa w art. 51a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.).
 
§ 2.
 
Szczegóły dotyczące przekazania i sposobu realiazcji prowadzenia zadania publicznego regulowane będą w drodze porozumień zawartrgo między jednostkami samorządu terytorialnego.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217