Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/62/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
obniżenia wysokości wskaźnika procentowego stosowanego do obliczenia dodatków mieszkaniowych
Na podstawie art. 6, ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz.734, z 2002 r. Nr 216, poz.1826, z 2003 Nr 203, poz.1966) uchwala się co następuje :

§ 1.

Obniża się wskaźnik ograniczający wysokość dodatków mieszkaniowych z 70 % do 50 %.

§ 2.

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć 50 % wydatków przypadajacych na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-23 11:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-23 11:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253