Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/63/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
nadania nazw ulic we wsi Czartoria
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1.

1 Nadaje się nazwę ulicy Zjazd dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 341 (od skrzyżowania z ulicą Nadnarwiańską w kierunku wsi Miastkowo).
2. Nadaje się nazwę ulicy Grabowa dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 475 (od skrzyżowania z ulicą Zjazd).
3. Nadaje się nazwę ulicy Jałowcowa dla drogi gminnej o numerach geodezyjnych 401 i 444 (od skrzyżowania z ulicą Zjazd do ulicy Nadnarwiańskiej).
4. Nadaje się nazwę ulicy Leśna dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105884 B (od skrzyżowania z ulicą Nadnarwiańską w kierunku wsi Miastkowo).
5. Nadaje się nazwę ulicy Cicha dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105884 B (od skrzyżowania z ulicą Nadnarwiańską w kierunku rzeki).
6. Nadaje się nazwę ulicy Nadnarwiańska dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105872 B i numerze geodezyjnym 416 (przez wieś).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-23 09:24
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-23 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253