Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/65/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
nadania nazw ulic we wsi Nowosiedliny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1 Nadaje się nazwę ulicy Kwiatowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105878 B (od wsi Rydzewo do skrzyżowania z ulicą Długą, Polową i Krótką).
2. Nadaje się nazwę ulicy Krótka dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 81 (od skrzyżowania z ulicą Kwiatową, Długą i Polową).
3. Nadaje się nazwę ulicy Długa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105878 B (od skrzyżowania z ulcą Krótką, Kwiatową i Polową).
4. Nadaje się nazwę ulicy Polowa dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 71 (od skrzyżowania z ulicą Długą, Kwiatową i Krótką).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-23 11:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-23 11:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251