Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/66/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
nadania nazw ulic we wsi Podosie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1 Nadaje się nazwę ulicy Długa dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 395 (przez wieś).
2. Nadaje się nazwę ulicy Leśna dla drogi gminnej o numerach geodezyjnych 82, 86 (od skrzyżowania z ulicą Długą ).
3. Nadaje się nazwę ulicy Polna dla drogi gminnej o numerach geodezyjnych 25, 13 (od skrzyżowania z ulicą Długą).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-23 09:51
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-23 10:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 262