Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/68/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
nadania nazw ulic we wsi Tarnowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1 Nadaje się nazwę ulicy Miastkowska dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 394, (od skrzyżowania z ulicą Główną w kierunku wsi Miastkowo).
2. Nadaje się nazwę ulicy Główna dla drogi powiatowej o numerach ewidencyjnych 394 i 395 (przez wieś w kierunku wsi Podosie i wsi Kraska).
3. Nadaje się nazwę ulicy Sosnowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105870 B (od skrzyżowania z ulicą Główną w kierunku wsi Uśnik).
4. Nadaje się nazwę ulicy Ogrodowa dla drogi gminnej o numerze geodezyjnym 662 (od skrzyżowania z ulicą Sosnową).
5. Nadaje się nazwę ulicy Szkolna dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105866 B (od skrzyżowania z ulicą Główną).
6. Nadaje się nazwę ulicy Lipowa dla drogi gminnej o numerach geodezyjnych 515, 523 (od skrzyżowania z ulicą Szkolną).
7. Nadaje się nazwę ulicy Spokojna dla drogi gminnej o numerach geodezyjnych 543, 591 (od skrzyżowania z ulicą Główną).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-27 10:44
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-27 10:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 254