Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/31/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 maja 2011 r.
ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art.17 ust. 1 pkt 15, art. 36, pkt 2 lit. f, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Decyzje w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
 
§ 2.
 
Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.
 
§ 3.
 
Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
§ 4.
 
Sprawienie pochówku Ośrodek Pomocy Społecznej może zlecić firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędnych czynności oraz kosztów z tym związanych.
 
§ 5.
 
Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku, a w szczególności:
1) zakup trumny;
2) zakup ubrania;
3) korzystanie z chłodni lub prosektorium;
4) przygotowanie zwłok;
5) przygotowanie pogrzebu;
6) obsługę przy pochówku, udział duchownego;
7) inne czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa lub panującymi zwyczajami.
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 12:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 12:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220